Vraag Virtualhost-document root-toegang vorige map


Toegang krijgen tot de vorige map via index.html die niet is opgenomen in de hoofdmap van virtueel document.

Bijvoorbeeld:

<VirtualHost *:443>
    DocumentRoot /var/www/banking/personal-banking
    ServerName  www.zbux.com
    ErrorLog /var/log/apache2/www.zbux.com-error.log
    CustomLog /var/log/apache2/www.zbux.com-ssl_access.log combined
    SSLEngine on
  SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/zbux_com.crt
SSLCertificateChainFile /etc/ssl/certs/zbux_com.ca-bundle
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/zbux.com.key 
</VirtualHost>

waar de personal banking-map index.html bevat en dat bestand moet toegang hebben tot map bak in de map banking.


1
2017-11-13 09:48


oorsprong


Bedoel je "oudermap" in plaats van "vorige map"? - Jo-Erlend Schinstad
ja, ik bedoel / var / www / bankieren / - Muhammad Muazzam
Maak / var / www / banking de DocumentRoot? - Jo-Erlend Schinstad
maar het indexbestand bevindt zich onder persoonlijk bankieren - Muhammad Muazzam
U kunt er altijd een link van maken als u het niet kunt verplaatsen. Ik vermoed dat een relatieve symbolische link het beste zou zijn, voor het geval je later je website zou verhuizen. - Jo-Erlend Schinstad


antwoorden:


Volgens Apache-documentatie - Bestanden buiten de DocumentRoot:

Er zijn vaak omstandigheden waarin internet moet worden toegestaan   toegang tot delen van het bestandssysteem die niet strikt onder de   DocumentRoot. Apache biedt verschillende manieren om dit te bereiken.   Op Unix-systemen kunnen symbolische links andere delen van de   bestandssysteem onder de DocumentRoot. Om veiligheidsredenen zal Apache dat doen   volg symbolische links alleen als de opties instellen voor de relevante   map bevat FollowSymLinks of SymLinksIfOwnerMatch.

Als alternatief kan de Alias richtlijn zal elk deel van het bestandssysteem in kaart brengen   in de webruimte. Bijvoorbeeld met

   Alias /docs /var/web

de URL http://www.example.com/docs/dir/file.html wordt geserveerd vanaf   /var/web/dir/file.html.

Dus in uw geval kunt u de suggestie van Jo-Erlend Schinstad volgen en een simbolische koppeling naar het "bovenliggende bestand" maken of proberen Alias-instructie te definiëren.

U zou bijvoorbeeld kunnen toevoegen:

 Alias /file.html /var/www/banking/file.html
 <Directory /var/www/banking>
  Require all granted
 </Directory>

Een verzoek voor https://www.zbux.com/file.html zou ervoor zorgen dat de server het bestand retourneert /var/www/banking/file.html.

Hier is mod_alias met de hand.


0
2017-11-13 12:43